TAHİN

Cam Kavanoz : 300g, 600g. Bidon : 450g, 700g.

EKONOMİK AMBALAJ

Kova : 9kg, 18kg.